Stanovy spolku

Zdraví pro zvířata, z.s.

Článek I

Název spolku
,,Spolek Zdraví pro zvířata, z.s." (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku
ARCHA - CENTRUM CELOSTNÍ PÉČE, Prostřední Suchá, Fryštátská 906/15, 735 64, Havířov

Článek III

Účel spolku
Účelem spolku je poskytovat léčebnou péči poškozeným a nemocným zvířatům z nevhodných podmínek. Seznamovat širokou veřejnost s dopadem nevhodného odchovu na zdraví zvířat a šířit osvětu o zdraví zvířat, které souvisí s podmínkami, prostředím, zacházením se zvířaty a způsobem chovu. Spolek bude dosahovat tohoto účelu prostřednictvím vlastních publikací, knih, dokumentárních filmů a přednášek.

Další činnosti spolku:

 • Péče o zvířata z nevyhovujících podmínek: z množíren, nalezená, týraná
 • Hrazení nákladů na léčbu a rehabilitaci těchto zvířat
 • Výroba propagačního materiálu a tiskovin, které jsou zaměřeny na osvětu v péči o zvířata
 • Nákup: hygienické a čistící prostředky, krmivo, pelechy, přepravky, klece
 • Prodej: tiskovin a brožurek s tématikou péče o zvířata, adopce, problematika množíren
 • Převozy zvířat z nevhodných podmínek, k veterinárnímu ošetření, k novým majitelům

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 • Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.
 • Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 • Práva člena spolku:
 • podílet se na činnosti spolku,
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
 • Povinnosti člena spolku:
 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
 • platit členské příspěvky.
 • Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 • Členská schůze je usnášení schopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 • Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

 • Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.
 • Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
 • Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

Článek VI

Správní rok

 • Správní rok začíná 1. leden a končí 31. prosince následujícího roku.
 • Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
 • Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výnosy z publikací a knih, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 • Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 • Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
 • Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

 • Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

 • Spolek zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
 • pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 • Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku Zákonem č. 89/2012 Sb. z. ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.


V Havířove dne 9.11.2016
Andrea Dunová
předseda - statutární orgán spolku