Úvod do projektu Člověk a pes

Děti jsou naší budoucností. Jsou budoucností celé naší planety a všeho živého na ní. Jejich jednání a jejich zodpovědný přístup k sobě, k lidem kolem nich, ke zvířatům, přírodě, klimatu, bude tvořit základnu pro život dalších generací. Protože jednou budou tyto děti žít ve svých rodinách, vychovávat své děti, pracovat a tvořit zákony, které budou ovlivňovat a určovat běh světa.

PROČ VZNIKL PROJEKT ČLOVĚK A PES?

Účelem projektu ČLOVĚK A PES je:

 • formovat vztah dětí ke zvířatům a jejich potřebám
 • vytvořit etický vztah k tak jedinečnému zvířeti, jakým je právě pes
 • naučit se porozumět způsobu komunikace psů ( Psi mají vyvinuté smysly a dokonalou pozorovací schopnost, díky které lidem rozumí. Lidé však velmi často postrádají dostatečné praktické informace, nástroje a návody k pochopení chování psů, a proto je nedokážou vysvětlit sami sobě, ale ani předat svým dětem)

Hlavní myšlenkou projektu ČLOVĚK A PES je:

 • prostřednictvím sociálního učení umožnit dětem osvojit si žádoucí interakce se zvířaty a ty rozvíjet
 • naučit se vnímat zvíře jako živou bytost a ne jako hračku či spotřební věc
 • pochopit a porozumět signálům a řeči těla psů
 • rozvinou svou empatii a emocionální inteligenci prostřednictvím odečítání jejich projevů chování
 • učit se správně a včas reagovat na jejich potřeby a učit se o psy starat

Tyto dovednosti jsou odborníky označovány jako socio-senzuální vědomí, které je podle nich nezbytné pro harmonický život v rámci společenství lidí a zvířat. Ve svém dlouhodobém účinku by mohla realizace projektu ČLOVĚK A PES vést k posílení právního vědomí a jednání, respektive k tomu, že v budoucnu se práv nejen psů, ale i ostatních zvířat nebudou dožadovat pouze aktivisté, ale právo všech živých tvorů na důstojný život se stane samozřejmou součástí našeho života a známkou vyspělé společnosti.

Jaký je záměr projektu ČLOVĚK A PES?

 • Zpracovat kvalitní výukové materiály pro zavedení daného tématu do školní výuky: metodická příručka Člověk a pes, kniha O čem sní holčičky z množíren a pracovní listy vytvořené na základě metodické příručky.
 • Vytvořit průřezové téma environmentální výchovy, které bude možné aplikovat po celou dobu školní docházky v různých předmětech.
 • Předat žákům informace o chovu psů a vztahu člověka a psa prostřednictvím názorných výukových materiálů.
 • Vytvořit podklady pro různé činnosti v centrech volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • Naučit se týmově spolupracovat a vzájemně diskutovat o dané problematice.
 • Rozvíjet emoční inteligenci a empatii dětí vůči svému okolí, protože vztah člověka a psa má nezastupitelnou roli ve výchově dětí k nesobeckosti, laskavosti a zodpovědnosti a následně vliv na jejich sociální cítění. Dítě instinktivně vnímá propojení mezi člověkem a přírodou. Zároveň je toto vývojové období nejvhodnější pro utváření a následné formování postojů a chování vůči lidem, živým tvorům a životnímu prostředí.
 • Vychovávat děti k odpovědnému vztahu se zvířaty. Vztah mezi člověkem a psem má vliv i na mezilidské vztahy, protože rozvíjí pozornost a vnímání potřeb jiných lidí, zejména handicapovaných, slabých, starých a nemocných.
 • Prohloubit znalosti o zvířatech.
 • Pěstovat v dětech zodpovědný přístup k chovu zvířat.
 • Přiblížit pojem "množírny".
 • Učit se sledovat signály psa a reagovat na jeho potřeby. Přirozené vytvoření schopnosti empatie je jednou ze základních podmínek harmonického života v lidském společenství.
 • Naučit děti vnímat zvíře jako živou bytost, nikoli jako hračku a spotřební věc.
 • Vyhodnotit spolu s pedagogy dopad informací na žáky. Podle výsledků bude projekt upraven a zpracován tak, aby mohl být používán ve výuce žáků základních škol a přinesl efekt změny postojů, myšlení a chování ve vztahu ke zvířatům.
 • Cíleným vzděláváním zajistit psům po boku lidí spokojený a plnohodnotný život.

V čem spočívá přínos projektu ČLOVĚK A PES?

Projekt ČLOVĚK A PES je přínosný pro osobnostní rozvoj dětí i dospělých ve vztahu ke zvířatům, ale také pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů. Téma vztahu lidí a zvířat nabízí pedagogům, vychovatelům i rodičům zajímavé podklady pro spolupráci a komunikaci s dětmi v rámci tohoto širokého společenského tématu. 

Výhodou tohoto projektu je široký záběr. Informace mohou být zakotveny jako součást školní výuky, jako náplň mimoškolních aktivit a také jako projekt do každé rodiny, která uvažuje o koupi psa nebo psa již vlastní.

Přínosem po jeho zavedení by mohl být menší počet týraných zvířat, méně utrpení zvířat degenerovaných následkem jejich nevhodného chovu, méně psů v útulcích a o to větší spokojený a vyrovnaný partnerský vztah mezi člověkem a zvířetem, protože změnu v myšlení lidí může přinést jen cílené vzdělávání a kvalitní informace, které u nastupující generace pozitivně ovlivní vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Projekt Člověk a pes z pohledu právníka

Projekt Člověk a pes je považován, a to právem, za projekt paní Andrey Dunové. Z prohledu práva však projekt Člověk a pes vznikl pod záštitou zapsaného spolku Zdraví pro zvířata z.s. a je výsledkem činnosti tohoto spolku a jedním z mnoha kroků k naplnění účelu založení tohoto spolku. Zákonné znění upravuje činnost zapsaného spolku (dříve do 31.12.2013 občanské sdružení) jako činnost směřující k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Posláním spolku Zdraví pro zvířata z.s. je poskytovat léčebnou a rehabilitační péči poškozeným a nemocným zvířatům z nevhodných podmínek. Seznamovat širokou veřejnost s dopadem nevhodného chovu zvířat na zdraví zvířat a šířit osvětu o zdraví zvířat, které souvisí s  odmínkami, prostředím, zacházením se zvířaty a způsobem chovu. Spolek bude dosahovat tohoto účelu prostřednictvím vlastních publikací, knih, dokumentárních filmů a přednášek, vzděláváním členů spolku za poskytované péče.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=954201&typ=PLATNY

Kniha Člověk a pes, která byla vydána v rámci projektu Člověk a pes, je knihou obsahující ucelenou a komplexní úpravu a shrnutí problematiky vyplývající ze vzájemného vztahu člověka a psa. Je určena naší budoucnosti - dětem ve školách, ať již základních nebo středních. Patří do rukou pedagogů, kterým není lhostejný osud psů jako společníků člověka, jejich přátel, pomocníků a dlouholetých kamarádů.

Kniha navazuje na knihu O čem sní holčičky z množíren, ale nejedná se v tomto případě "jen" o vyprávění příběhů psíků zachráněných z nevhodných podmínek, popis jejich utrpení a  zachycení jejich osudu, ale o materiál odborný, výukový a studijní. Obě knihy mohly vzniknout na základě tvůrčí práce paní Andrey Dunové a kolektivu autorů, kteří této činnosti věnovali svůj čas a své finanční prostředky.

Pro pedagogy a žáky ve školách je kniha nabízena zdarma za účelem naplnění činnosti spolku. Zároveň je ovšem určena veřejnosti za stanovenou cenu a to rovněž za účelem naplnění činnosti spolku, neboť takto získané finanční prostředky budou využity k financování činnosti spolku, tedy i k možnosti dalšího šíření knihy do škol zdarma. Toto komerční využití knihy je plně v souladu s platnou právní úpravou. 

Tento projekt a knihy s ním spojené vznikly s výše uvedeným účelem a myšlenkou; aby byl dostupný všem školám a peníze potřebné na financování projektu ve školách nebyly překážkou dalšího šíření. Snahou tvůrců projektu je rovněž to, aby se dostal do co nejvíce škol a aby se co nejvíce dětí mohlo s jeho obsahem seznámit. V této souvislosti vítají členové spolku jakoukoli iniciativu a ochotu pomoci s dalším šířením.

Nutno v této souvislosti ovšem poznamenat, že tato činnost musí být založena na principu dobrovolnosti a dobrovolnictví, a nikoli za účelem dosažení zisku. Pokud spolek z prodeje knihy získá finanční prostředky, tyto použije na financování tisku knihy či knih, financování léčby potřebných zvířat a na podporu jakékoli činnosti, která je určena k pomoci zvířatům z nevhodných podmínek.

Autoři knihy ani členové spolku žádný finanční prospěch z prodeje knihy nemají a mít nebudou. Projekt Člověk a pes je protkán myšlenkou a přáním, aby zmizely ze světa množírny, psí "koncentráky" a zvířecí utrpení za účelem dosažení zisku. Způsob využití knihy je vymezen ihned v jejím úvodu: kniha je určena pro osobní rozvoj, tvorbu školských projektů a výukových materiálů.

Dílo není určeno ke komerčnímu využití a jeho zneužití čí šíření bez výslovného písemného souhlasu autora bude postihováno podle příslušných právních předpisů práva občanského, autorského a trestního. Komerčním využitím se rozumí rovněž zpracování vlastního projektu v rámci vlastní výdělečné a podnikatelské činnosti.

Autoři i členové spolku se vymezují proti tomu, že by sledovali prodejem knihy jakoukoli vlastní výdělečnou činnost, když by tato skutečnost byla jednak v rozporu s jejich cíli a přáním, ale také v rozporu s platnou legislativou.