Ochrana osobních údajů

Co je to osobní údaj?
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Jak jsou mé možnosti pro zpracování osobních údajů?
Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Na základě jakých zásad zpracovávám osobní údaje?
Zpracování osobních údajů je pro mě mimořádně důležité a jejich ochrana je pro mě samozřejmostí. A proto dodržuji tyto zásady při zpracování osobních údajů:
a) zákonnost, korektnost, transparentnost - osobní údaje zpracovávám na základě nejméně jednoho právního důvodu a transparentně,
b) omezení účelu - osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
c) minimalizace údajů - osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
d) přesnost - zpracovávané osobní údaje jsou přesné a uvedeny tak, jak jste je sami uvedli v přihlášce,
e) omezení uložení - osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu a pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
f) integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zabezpečeny jak po technické, tak i po organizační stránce.

Informace o zpracování osobních údajů

S ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si vás dovoluji informovat, že jste mi poskytli jako zájemci o mé služby osobní údaje, které budu jako správce zpracovávat. Abyste věděli vše, co se tohoto zpracování týká, přečtěte si následující informace:

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
Andrea Dunová, lektorka a terapeutka
Místo podnikání: Fryštátská 906/15, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ: 735 64
IČO: 73244023
IČP: 1005373574
www.zdraviprozvirata.cz

Ve věci ochrany osobních údajů kontaktujte přímo mně.

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?
Identifikační a kontaktní údaje (email, telefon), případně bankovní účet pro spárování platby za službu, datum narození.
U podnikatelů FO: dále IČO a případně DIČ, místo podnikání, bankovní účet podnikatelský.
A dále údaje o realizaci služby - číslo přihlášky pro evidenci přihlášek na kurzy.
Za účelem mého oprávněného zájmu můžu zpracovávat i Vaše fotografie z mých seminářů či přednášek.

K čemu Vaše osobní údaje potřebuji?
Vaše údaje potřebuji znát k tomu, abych mohla plnit povinnosti a uplatňovat práva, která pro mě vyplývají z toho, že máte zájem o mé služby a já se Vám snažím poskytnout ty nejlepší služby pro Vás a Vaše zvířecí kamarády.
A dále účelem plnění zákonných povinností, které pro mě plynou z právního řádu České republiky.

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávám?
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytnutí mých služeb, právních povinností, které na mě jako na podnikatelku klade právní řád České republiky a na základě oprávněného zájmu.

Komu Vaše osobní údaje předávám?
Jako správce osobních údajů jsem oprávněna za podmínek stanovenými obecný nařízením o ochraně osobních údajů předávat vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování příjemcům. Takovými příjemci jsou osoby, které mi zajišťují daňovou a účetní agendu. Ujišťuji Vás, že předávání Vašich osobních údajů je realizováno vždy základě smlouvy o zpracování osobních údajů. A dále subjektům, kterým jsem povinna tyto údaje podle právních předpisů předávat (finanční úřady).

Předávám Vaše údaje do zemí mimo EU či mezinárodní organizaci?
Nepředávám. Nezpracovávám mimo EU či mez. org.

Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?
Podle povahy osobních údajů, nejdéle však 10 let, jelikož jsem plátce daně z přidané hodnoty.

Jaká máte vůči mě práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?
Máte právo
a) požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracovávám, máte právo na přístup k zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abych Vám poskytla kopii zpracovávaných Vašich sobních údajů,
b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracovávám nepřesně,
c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů,
d) vznést námitku proti zpracování,
e) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
f) na přenositelnost údajů,
g) podat stížnost u dozorového úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy?
Ano

Máte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout?
Ano

Co se stane, pokud požadované osobní údaje neposkytnete?
Nebude možné realizovat naši smlouvu a já Vám nebudu moci poskytnout mé služby.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?
Nedochází

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažu bez zbytečného odkladu, pokud:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
e) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Vaše osobní údaje však nevymažu, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na mě vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsem pověřena;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezím zpracování osobních údajů?
Na Vaši žádost omezním zpracování Vašich osobních údajů v případech:
a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) osobní údaje již nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Jak konkrétně omezím zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?
Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budu Vaše osobní údaje po dobu omezení:
a) uchováva uložené,
b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.

Jak můžete kontaktovat dozorový orgán?
Úřad pro ochranu osobních údajů
- Elektronický kontakt: posta@uoou.cz
- Datová schránka: qkbaa2n
- Telefonický kontakt: +420 234 665 111
- Písemný kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.

Informace o zpracování fotografií

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
Andrea Dunová, lektorka a terapeutka
Místo podnikání: Fryštátská 906/15, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ: 735 64
IČO: 73244023
IČP: 1005373574
www.zdraviprozvirata.cz

K čemu Vaše osobní údaje potřebuji?
Fotografie, na kterých se můžete poznat, potřebuji pro poskytování informací o mých službách, novinkách a aktuálním dění pro veřejnost, pro kterou zajišťuji pomoc jako lektorka, masérka a terapeutka.

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávám?
Osobní údaje zpracovávám na základě nezbytnosti pro účely oprávněného zájmu prezentování mé činnosti a pro informování veřejnosti o mých službách a novinkách.

Jaké údaje zpracovávám?
Zpracovávám tímto fotografie z přednášek, seminářů, lekcí a akcí, na kterých vystupuji, poskytuji své služby či prezentuji své služby.

Komu osobní údaje předávám?
Osobní údaje - fotografie předáváme všem uživatelům a návštěvníkům mých webových stránek.

Předávám osobní údaje do zemí mimo EU?
Uživatelé a návštěvníci, kterým osobní údaje předávám, nejsou ze zemí mimo EU nebo mezinárodních organizací. U zveřejněných údajů - fotografií však nejde vyloučit, že je vyhledá a zpracuje osoba ze země mimo EU. Jinak osobní údaje mimo EU a mezinárodním organizacím nepředávám.

Jak dlouho uchovávám osobní údaje?
Osobní údaje uchovávám nejméně po dobu nezbytně nutnou pro prezentaci a pro zájemce o mé služby. Poté je na námitku subjektu údajů likviduji.

Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?
Máte právo
a) mě požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abych vám poskytla kopii zpracovávaných Vašich osobních údajů,
b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracovávám nepřesně,
c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů,
d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování,
f) na přenositelnost údajů,
g) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit např. na kontaktním formuláři na webových stránkách.

Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádím níže.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?
Nedochází.

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/ nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažu bez zbytečného odkladu, pokud:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

Vaše osobní údaje však nevymažu, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezím zpracování osobních údajů?
Na Vaši žádost omezím zpracování Vašich osobních údajů v případech:
a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) osobní údaje již nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Jak konkrétně omezím zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?
Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budu Vaše osobní údaje po dobu omezení:
a) uchovávat uložené,
b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.

Jak můžete kontaktovat dozorový orgán?
Úřad pro ochranu osobních údajů
- Elektronický kontakt: posta@uoou.cz
- Datová schránka: qkbaa2n
- Telefonický kontakt: +420 234 665 111
- Písemný kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Námitku ke zpracování osobních údajů můžete stáhnout ZDE.